ABOUT US

  • บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

    เริ่มก่อตั้งในปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของห้างหุ้นส่วนจากัด ปรีดาก่อสร้าง โดยบริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จากัด จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย ภารกิจของเราคือ “การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม”

     

ชื่อโครงการ: กรีเน่คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา
ที่ตั้ง: ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพ