ABOUT US

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาก่อสร้าง

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาก่อสร้าง

    ก่อตั้งในปี 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ดำเนินงานกิจการก่อสร้างโครงการต่างๆ และงานที่ปรึกษาโครงการต่างๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเน้นถึงคุณภาพ และผลงานที่ เป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ