CAREER

Permanent Position

     บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความต้องการบุคลกรที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ดังนี้

วิศวกรโยธา


 
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 
ความรับผิดชอบ :
- ควบคุม/ตรวจสอบ งานโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบวิศวกรรม
- บริหารการจัดการ ภายในโครงการ
- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง  1 ปีขึ้นไป
- หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


Contact : hr@pdh.co.th

 

โฟร์แมนก่อสร้าง


สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 
ความรับผิดชอบ :
- ควบคุม/ตรวจสอบ งานโครงการก่อสร้าง
- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
คุณสมบัติ :
- เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

 

Contact : hr@pdh.co.th

 

โฟร์แมนสำรวจ (Surveyer)


สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 
ความรับผิดชอบ :
- ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
- รับแผนงานการสำรวจและดำเนินงานด้านข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ปฎิบัติงานสำรวจ งานวางหมุดควบคุมและงานสำรวจระดับดินเดิม
- ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
 
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสำรวจ
- มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีมนุย์สัมพันธ์ดี รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 

Contact : hr@pdh.co.th

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส


สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน(ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
 
ความรับผิดชอบ : สามารถจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน ปิดงบฯ และวิเคราะห์ผลประกอบการ วางระบบบัญชี ตรวจสอบภายใน /ยื่นภาษี ต้นทุนกับกรมสรรพากร  / ปิดงบประมาณรายปี
 
คุณสมบัติ :
- ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- สามารถปิดงบบัญชีและมีใบอนุญาต CDP
- สามารถใช้โปรแกรม Express , MS Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน และรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

Contact : hr@pdh.co.th

เจ้าหน้าที่บัญชี


สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน(ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
 
ความรับผิดชอบ : มีความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชี บันทึดรายรับ-รายจ่าย ปิดงบได้
 
คุณสมบัติ :
- ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ทางด้านสายงานบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรม Express , MS Office ได้
- ความซื่อสัตย์ ขยัน และรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

Contact : hr@pdh.co.th

ช่างซ่อมบำรุง


สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา ( ดอนเมือง )
บ้านสามเสน คอนโดมิเนียม( ซอยสามเสน 30 เขตดุสิต กทม.)
 
ความรับผิดชอบ : ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายู 22 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ด้านช่างอาคารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

Contact : hr@pdh.co.th

แม่บ้าน


สถานที่ปฎิบัติงาน :  กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา ( ดอนเมือง )
 
ความรับผิดชอบ : - ดูแลทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 
คุณสมบัติ :
- เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักงานบริการ  มนุษย์สัมพันธ์ดี
- ขยัน อดทน รับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย

Contact : hr@pdh.co.th