NEWS & PROMOTION

  • Preeda Real Estate คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence Awards 7Preeda Real Estate คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence AwardsPreeda Real Estate คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence AwardsPreeda Real Estate คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence Awards  Read More
  • Preeda Real Estate คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence Awards จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการ ประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ไทยในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยได้รับ Read More